ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ
УКРАЇНСЬКИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
в рамках Української спілки психотерапевтів (УСП) та Європейської Асоціації Психотерапії (ЄАП)

Даний кодекс розроблений в 1998 році
у відповідності до Етичного кодексу Європейської Асоціації Психотерапії.

Адаптований варіант в 2006 році, доповнення внесені в 2007, 2008, 2012 роках

Голова Етичної комісії УСП: Вікторія Забор, Костянтин Лісовий

Адреса для кореспонденції: Львів, 79021
вул. Кульпарківська 95
Секретаріат Української Спілки Психотерапевтів

ВСТУП

Всі члени Української Спілки Психотерапевтів, національної організації - дійсного члена Європейської Асоціації Психотерапії, у своїй психотерапевтичній практиці зобов’язуються дотримуватись положень цього Етичного кодексу. Психотерапевти у своїй практиці визнають взаємну відповідальність між собою і в стосунку до клієнтів, (пацієнтів), які звернулись до них за допомогою. Це також стосується супервізорів, навчаючих психотерапевтів, кандидатів у психотерапевти, викладачів, наукових дослідників і студентів.

За ознайомлення членів УСП з Етичним кодексом відповідають голови осередків УСП.

Етичний кодекс Української спілки психотерапевтів призначений для :

 • захисту пацієнта ( клієнта) від неетичного застосування психотерапії психотерапевтами або ведучими навчальних груп;
 • захисту психотерапевта від посягань на його професійну честь і права;
 • встановлення стандартів етики у психотерапевтичній практиці для його членів;
 • дотримання норм професійної поведінки психотерапевта;
 • є підставою для вирішення суперечливих питань.

1. Застосування.

Даний Етичний кодекс є обов’язковим для всіх членів УСП.

2. Професія психотерапевта.

Психотерапія є окремою професією з власним теоретичним обґрунтуванням.

Суть її полягає в діагностиці , науково обґрунтованому комплексному лікуванні розладів поведінки та\або захворювань психосоціального або психосоматичного походження за допомогою психотерапевтичних методів.

Психотерапевтичний процес базується на взаємодії між одним або групою пацієнтів\клієнтів і одним або кількома психотерапевтами з метою сприяння позитивним змінам та подальшому розвитку особистості.

Професія психотерапевта характеризується готовністю до відповідального виконання вищезгаданих завдань. Психотерапевти зобов’язані максимально використовувати весь свій досвід для допомоги пацієнтам\клієнтам, виявляючи повагу до їх особи. Вступаючи у професійні стосунки вони зобов’язані заявляти про свій професійний статус у відповідності до отриманої освіти. Психотерапевти повинні поважати інші джерела освіти, навчання і досвіду, які вони отримали.

3. Професійна компетентність та підвищення кваліфікації

Психотерапевти зобов’язані проводити практичну діяльність компетентно та із дотриманням етичних вимог. Вони зобов’язані постійно підвищувати свій професійний рівень та особистісне зростання. Вони повинні бути відкритими до нових процедур, змін очікувань і цінностей, стежити за науковими досягненнями в галузі психотерапії, в тому числі і етичних аспектів психотерапії. Члени УСП зобов’язані прослухати 30-ти годинну програму по етиці з відповідною сертифікацією.

4. Конфіденційність

Психотерапевти зобов’язані дотримуватись принципу конфіденційності щодо всієї інформації, отриманої підчас психотерапевтичної практики і супервізій, а також забезпечують дотримання конфіденційності допоміжним персоналом згідно чинного законодавства.

5. Рамки психотерапевтичної освіти

Перед початком психотерапевтичного лікування психотерапевти зобов’язані ознайомити пацієнта \ клієнта з його правами  і рамками психотерапевтичного процесу, зробивши наголос на наступному:

 • метод психотерапії, який буде застосовуватись та рамкові умови (включно з можливістю відмови від даного методу , даного терапевта або допомоги взагалі);
 • обсяг та можлива тривалість психотерапевтичного лікування;
 • у випадку надання платних психотерапевтичних послуг – чітке визначення зобов’язань обох сторін;
 • конфіденційність;
 • процедура оскарження.

Пацієнтам \ клієнтам повинна бути надана можливість на власний розсуд вирішувати і давати свою усвідомлену згоду щодо їх бажання залучатись до психотерапевтичної процедури і права вільного вибору психотерапевта.

Психотерапевти зобов’язані діяти відповідально, беручи до уваги специфічну природу психотерапевтичних стосунків, які будуються на довірі і певному ступені залежності клієнта \ пацієнта від психотерапевта. Зловживання довірою у психотерапевтичному стосунку розцінюється як нехтування професійними обов’язками психотерапевта у стосунку до клієнта \ пацієнта. Задоволення власних інтересів і потреб психотерапевта ( емоційних, соціальних або фінансових) категорично забороняється. Сексуальні стосунки між терапевтами і клієнтами \ пацієнтами є непрофесійними та недопустимими. Будь – яка форма зловживання є порушенням психотерапевтичного професійного Етичного кодексу. Відповідальність за це лежить виключно на психотерапевтові. Психотерапевти, тренери, супервізори викладачі сприяють змінам , що покращують благополуччя тих, з ким вони вступають в професійні стосунки, у своїй діяльності захищають права своїх клієнтів \ пацієнтів.

6. Об’єктивність та правдива інформація

Інформація, що надається пацієнту \ клієнту повинна бути об’єктивною і правдивою. Будь – які свідомі неправдиві заяви є недопустимі. Прикладами цієї форми ведення в оману можуть бути: безпідставні гарантії одужання або демонстрування компетентності , яка не підтверджується достатньо завершеною освітою, що може справляти враження більш всебічної психотерапевтичної освіченості, ніж є насправді. Психотерапевти зобов’язані дотримуватись меж допустимого рекламування своєї діяльності.

7. Професійні стосунки з колегами

Психотерапевти, у випадку необхідності, зобов’язані співпрацювати з колегами по фаху та представниками інших спеціальностей для блага пацієнта \ клієнта. Недопустимі є нехтування повагою до колег по фаху і розповсюдження інформації, яка може нанести шкоду професійному авторитету колег або їх людській гідності. Засуджується дія членів УСП , які проводять і організовують неузгоджені з керівництвом Спілки заходи , що наносять матеріальні та моральні збитки спільноті психотерапевтів, об’єднаній в УСП.

Психотерапевти повинні усвідомлювати можливість впливу їх публічної поведінки на соціальне середовище та можливість колег виконувати свої професійні обов’язки.

8. Етичні положення у психотерапевтичній освіті.

Вищевказаний Етичний кодекс стосується супервізорів, навчаючих психотерапевтів, викладачів, учасників проектів та допоміжного персоналу.

9. Внесок в охорону здоров’я

Діяльність психотерапевтів спрямована на створення в суспільстві умов , які покращують, підтримують та відновлюють психологічне здоров’я і в цілому сприяють зрілості та розвитку людини.

10. Психотерапевтичні дослідження

В інтересах науково –теоретичного розвитку психотерапії, а також дослідження її ефективності , психотерапевти повинні приймати участь у відповідних дослідницьких проектах. Психотерапевтичні дослідження , а також публікації, є предметом , який підлягає положенням Етичного кодексу і жодним чином не може шкодити інтересам пацієнта \ клієнта.

11. Подвійні стосунки

Психотерапевт (консультант, ведучий групи, супервізор) повинен бути дуже уважним, коли виникають подвійні стосунки з клієнтом \ пацієнтом двох або більше типів. Наприклад : викладач – студент, ведучий групи – клієнт, підлеглий , колега, учасник супервізії і т.д. Попередньо необхідно розглянути можливість та наслідки встановлення таких стосунків і старатись уникати їх, коли вони можуть стати шкідливими для клієнтів. Такі стосунки при їх виникненні необхідно декларувати , бути готовим до обговорення ситуації, що виникла. У сумнівних випадках є обов’язковим представлення ситуації на супервізію \ інтервізію.

12. Порушення етичних положень

Етична комісія УСП розглядає скарги та апеляції згідно до процедури, встановленої в «Положенні про розгляд скарг та апеляцій».

Дисциплінарні стягнення при порушеннях Етичного кодексу УСП:

 • обговорення на етичній комісії осередку;
 • попередження;
 • при повторних порушеннях етики психотерапевтом державної установи інформується відповідний місцевий орган охорони здоров’я ;
 • пониження статусу психотерапевта на певний термін;
 • виключення з реєстру діючих психотерапевтів рішенням конференції УСП;
 • виключення з членів УСП рішенням конференції;
 • за рішенням етичної комісії можливе розміщення на сайті УСП інформації про розгляд безпідставних звернень та скарг за погодженням із керівництвом Спілки (президент, виконавчий директор УСП) з дотриманням норм діючого законодавства України.