ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ
УКРАЇНСЬКИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
в рамках Української спілки психотерапевтів (УСП) та Європейської Асоціації Психотерапії (ЄАП)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. «Український психотерапевтичний університет» (надалі – Університет) є просвітницьким проектом, організованим Громадською організацією «Український психотерапевтичний університет» у співпраці із Українською спілкою психотерапевтів (УСП) та Європейською Асоціацією психотерапії (ЄАП).

2. Програма Університету відповідає стандартам ЄАП на отримання Європейського сертифікату з психотерапії (надалі – Євросертифікат) та стандартам Української спілки психотерапевтів на отримання сертифікату психотерапевта УСП та членства в Реєстрі психотерапевтів УСП.

3. Головна мета проекту «Український психотерапевтичний університет» - Надання можливості усім зацікавленим Кандидатам на присвоєння кваліфікаційного рівня «Психотерапевт УСП» (Євросертифікат, Реєстр психотерапевтів УСП) чи «Консультант УСП» (проміжний освітньо-кваліфікаційний рівень в УСП) (надалі – Кандидати) можливості комплексного засвоєння теоретичних знань та отримання практичних навичок з психотерапії.

4. Підставою для отримання Кандидатом Євросертифікату є отримання комплексу теоретичних знань згідно програми Університету (лекції та практичні заняття, опрацювання літератури, захист проміжних та завершальної роботи), а також виконання вимог ЄАП та вимог УСП щодо отримання годин власного досвіду, практики в установах медичної, педагогічної чи психо-соціальної мережі та супервізії.

Вимоги для отримання Євросертифікату:

Завершена базова освіта (медична чи гуманітарна)

1550 годин

Теорія

600 годин

Власний досвід

не менше 300 годин

Практика в медичних, педагогічних чи психосоціальних установах

Не менше 600 годин

Супервізії

150 годин

Всього

3200 годин

5. У випадку, якщо Кандидат не прагне здобути рівень Європейського сертифікату з психотерапії, кандидат може обрати проміжний стандарт (рівень «Консультант УСП»).

6. У випадку, якщо Кандидат вже отримав значну частину теорії в рамках інших проектів УСП, що засвідчено посвідченнями учасника заходів УСП, Кандидат може узгодити з Університетом Індивідуальний План.У цьому випадку Кандидат узгоджує з Університетом ті елементи програми, які він зобов’язується отримати в Університеті, а Університет зобов’язується надати ці елементи. Університет залишає за собою право встановити Кандидату згідно Індивідуального плану додаткові умови участі, що не поширюються на Кандидатів.

7. У випадку, якщо особа не прагне отримати системний виклад теорії та здобути рівень Європейського сертифікату з психотерапії чи рівень Консультант, особа може обрати статус Вільного Слухача. У цьому випадку Вільний Слухач може претендувати на відвідання окремих елементів програми Університету, а Університет залишає за собою право в будь-який момент відмовити Вільному Слухачу в участі в окремих елементах програми, або встановити додаткові умови участі, що не поширюються на Кандидатів.

Університет та Вільний Слухач не мають жодних додаткових взаємних зобов’язань згідно цього Положення.

ПРАВА КАНДИДАТІВ

 1. Вимагати від Університету організації систематичного проведення занять згідно розкладу, забезпечення лекційними аудиторіями, необхідним обладнанням, навчальними матеріалами.
 2. Індивідуально опрацьовувати пропущені заняття із подальшим зарахуванням годин впродовж заліку.
 3. Вимагати від Університету надання необхідної інформації про кваліфікаційні вимоги сертифікації, про заходи, в рамках яких можна отримати інші необхідні блоки підготовки та про місця проходження клінічної практики.

ОБОВ’ЯЗКИ КАНДИДАТІВ

 1. Виконувати кваліфікаційні вимоги проекту, зокрема регулярно відвідувати заняття, виконувати навчальні завдання.
 2. Оплачувати пропущені семестри у встановленому порядку.
 3. Відпрацьовувати пропущені заняття підчас іспитового семестру, виконувати самостійні завдання.
 4. Захистити завершальну роботу відповідно до стандартних вимог Університету.

ПРАВА УНІВЕРСИТЕТУ

 1. Підтверджувати сертифікатами реальну кількість годин лекційних та семінарських занять, на яких був присутній Кандидат.
 2. Відраховувати Кандидата:
 • У випадку невиконання Кандидатом кваліфікаційних вимог: систематичні пропуски занять та невиконання завдань – понад 20% пропущених занять без відпрацювання чи невиконаних завдань до моменту проведення проміжного та завершального контролю.
 • За результатами проміжного контролю.
 1. Рекомендувати Кандидатам отримання додаткових блоків (елементів) підготовки.
 2. При систематичному недотриманні Кандидатом вимог програми Університет надає Кандидату Посвідчення учасника із підтвердженням кількості реально виконаних годин та не має подальших зобов’язань перед Кандидатом.

ОБОВ’ЯЗКИ УНІВЕРСИТЕТУ

 1. Організація систематичного проведення лекційних, семінарських та практичних занять для Кандидатів згідно програми Університету.
 2. Організація проміжного та завершального контролю знань та навичок Кандидатів. Проміжний контроль відбувається у вигляді проміжного заліку, що здійснюється щорічно згідно результатів виконання річної програми. Завершальний контроль здійснюється у вигляді захисту Кандидатами теоретичної роботи та випадку з практики під супервізією.
 3. Надання Кандидатам інформації про існуючі проекти та можливості отримання годин власного досвіду, супервізії та установи для проходження практики.
 4. Клопотання про присвоєння Євросертифікату та Сертифікату психотерапевта УСП - Кандидатам на присвоєння Євросертифікату; за умови виконання всіх необхідних вимог, передбачених ЄАП. Присвоєння Сертифікату консультанта УСП – Кандидатам на присвоєння рівня «Консультант УСП»; за умови виконання всіх необхідних вимог, передбачених УСП.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. До початку участі особи в навчальних заходах Університету особа визначається із статусом участі (Кандидат на привласнення Євросертифікату, Кандидат на привласнення статусу Консультант УСП, Кандидат згідно Індивідуального Плану, Вільний Слухач) та погоджує цей статус із Університетом. Статус може бути змінений впродовж навчання лише за згодою обидвох сторін.
 2. За умови виконання всіх вимог Університет здійснює клопотання про присвоєння Євросертифікату та Сертифікату психотерапевта УСП - Кандидатам на отримання Євросертифікату; за умови виконання всіх необхідних вимог, передбачених ЄАП. Присвоєння Сертифікату консультанта УСП – Кандидатам на отримання рівня «Консультант УСП»; за умови виконання всіх необхідних вимог, передбачених УСП.

Після завершення проекту Університет видає Кандидатам Сертифікат Університету із підтвердженням кількості виконаних годин участі.